Stowarzyszenie Diabelski Kamień


   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych, działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

    Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
    Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.

   Cele Stowarzyszenia obejmują:
         1) wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów pomiędzy mieszkańcami wsi;
         2) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
         3) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi;
         4) propagowanie ochrony środowiska naturalnego i zasad zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców;
         5) propagowanie zdrowego stylu życia, rozwoju sportu i rekreacji;
         6) promocja wsi i Gminy Sułkowice, popularyzacja wiedzy na temat ich historii i teraźniejszości;
         7) propagowanie idei samorządności;
         8) nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności.
         9) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 

Zarząd Stowarzyszenia:
         Marek Szczurek - Prezes
         Rafał Judasz - Wiceprezes
         Zofia Góralik - Sekretarz
         Adam Światłoń - Skarbnik
         Waldemar Wolski-Członek Zarządu
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
         • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,
         • organizowanie akcji charytatywnych
         • współpracę z władzami samorządowymi
         • współpracę z placówkami oświatowymi;
         • działalność na rzecz ochrony środowiska;
         • promocję ochrony przyrody i krajobrazu
         • ochronę zabytków i dziedzictwa kultury wsi;
         • wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych.

Nasze dotychczasowe inicjatywy:

         Dzięki współpracy z Radą Sołecką oraz Burmistrzem Gminy udało się zrealizować przeniesienie na teren przykościelny tablicy upamiętniającej zamordowanie mieszkańców Rudnika przez hitlerowców. W dniu 1 listopada 2010 roku Ksiądz Proboszcz Aleksander Zemła dokonał poświęcenia obelisku oraz umieszczonej na nim tablicy.

         W dniach 5- 6 grudnia przeprowadzona została akcja „Mikołaj”. Celem akcji było odwiedzanie dzieci w wieku 3-7 lat przez „Świętego Mikołaja”, w którego wcielił się Jarosław Blak.

         Rozpoczęto budowę boiska ogólnodostępnego dla mieszkańców Rudnika. W tym celu został wydzierżawiony przez Gminę teren. Wspólnym staraniem członków Stowarzyszenia wyrównano działkę oraz została zasiana trawa. Na terenie tym powstanie boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 40x20 metrów, boisko do siatkówki oraz teren do organizacji plenerowych imprez rekreacyjno-integracyjnych.

2 lipca zorganizowana została w Strażnicy we współpracy z Druhami z naszej OSP
„Disco w dawnym klimacie”. Było dużo dobrej zabawy do białego rana.